понеделник , 20 май 2019 г.
Начало / Бизнес / Сградата на община Перник с нов облик

Сградата на община Перник с нов облик

snimka

loga_pernik-1

Нов облик придоби административната сграда на Община Перник след реализирането на проекта „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“. Проектът е финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Ремонтните дейности включваха топлоизолация по фасади и подмяна на дограмата с 5-камерна ПВЦ. Беше изцяло ремонтиран и изолиран покривът, монтирани са три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди с обща максимална мощност 75 KWp. Системите вече са поставени под напрежение и се черпи електроенергия от тях.

В рамките на проекта бяха подменени отоплителните тела, преоборудвани са етажните разпределителни табла, направена е реконструкция на главното разпределително табло, подменени са всички осветителни тела с енергоспестяващи. Монтирана е изцяло нова пожароизвестителна инсталация. Приложени са всички съпътстващи мерки,  които биха допринесли за постигане на клас на енергопотребление „А“ и повече от 60% енергийни спестявания. Подменени са интериорни и входни врати, отделени са стълбищните клетки чрез монтаж на преградни врати  и др.

След прилагане на мерките за енергийна ефективност и изпълнение на дейностите на проекта в сградата се отчита чувствителна разлика в микроклимата и условията на труд, които рефлектират върху работещите и допринасят за подобряване качеството на обслужване с осигурена достъпна среда, включително за хора с увреждания.

 

                                                                                          www.eufunds.bg

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *