Начало / Общи условия за използване на новинарския сайт perniktoday.net

Общи условия за използване на новинарския сайт perniktoday.net

I. Общи разпоредби
Прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате новинарския сайт perniktoday.net (наричан по-долу само Перник Тудей). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Перник Тудей, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Перник Тудей. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта на ПерникТудей.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта ПерникТудей /perniktoday.net/.
„УСЛУГА“ на сайта включва:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ПерникТудей се намира в договорни отношения.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно – наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на ПерникТудей. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 55 (петдесет и пет) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Перник Тудей. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 55 знака от текста и автора.

IV. Органичаване на отговорността
Перник Тудей прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Перник Тудей не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Перник Тудей за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Перник Тудей не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Перник Тудей не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Перник Тудей има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

V. Промени
Перник Тудей си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА НОВИНАРСКИЯ САЙТ PERNIKTODAY.NET
В процеса на нашите отношения ние събираме и обработваме ваши лични данни като напр. информация, предоставена от вас при попълване на различни форми на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин. Това включва информацията, предоставена от вас при коментар или при отговор на въпрос, чрез имейл формата за реклама и чрез имейл формата за изпращане на сигнали от читатели, както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, имейл, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.

Когато посещавате сайта, записваме единствено вашия IP адрес, който е определен от доставчика ви на интернет услуги, и не ви идентифицира лично.

За Google Analytics ползваме само IP-адреса Ви, но само за да разберем от коя държава и град е читателят.

Не ползваме „бисквитки“ за потребителите ни.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (като напр. религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако:
– чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни;
– когато сме задължени по закон;
– и/или ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, напр. чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (напр. чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.