четвъртък , 27 юни 2019 г.
Начало / Общество / Община Перник ще произвежда електроенергия за собствени нужди

Община Перник ще произвежда електроенергия за собствени нужди

snimka

loga_pernik-1

Община Перник ще използва възобновяеми енергийни източници чрез монтаж на три малки фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди с обща максимална мощност 75 KWp.

Това е предвидено по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който в момента се изпълнява. Целта е да се увеличи експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник. Основната дейност включва изготвяне на технически проекти, както и изпълнение на строително-монтажни работи, които са базирани на мерките, предписани в обследването за енергийна ефективност и приложенията към него.

Усилията за постигане на енергиен баланс са насочени главно към топлинно изолиране на фасадните стени на сградата, ремонт и топлинно изолиране на покрива, подмяна на съществуващите стари алуминиеви прозорци и витрини с нова PVC дограма, подмяна на осветителни тела, повишаване на ефективността на отоплителната система, както и всички съпътстващи мерки, които биха допринесли за постигане на клас на енергопотребление „А“ и повече от 60% енергийни спестявания.

Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *