петък , 18 октомври 2019 г.
Начало / Култура и образование / Областен координационен център по връщане в училище на отпадналите деца и ученици беше създаден към областния управител

Областен координационен център по връщане в училище на отпадналите деца и ученици беше създаден към областния управител

dsc_0400

Областният управителИрена Соколова проведе работна среща за създаването на Областен координационен център в изпълнение на Постановление №100 на МС от 08.06.2018 г. за функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
За целите на Механизма кметовете на общини разпределят територията на общината на райони на обхват, които включват прилежащия район на една или повече образователни институции. Началниците на регионалните управления на образованието създават със заповед и актуализират екипите за обхват. Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция „Социално подпомагане“ и на съответната областна дирекция/районно управление на МВР, регионалните здравни инспекции и др.
За функционирането на механизма се внедрява, развива и управлява Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ), чрез която директорите на дирекции „Социално подпомагане“ предоставят информация за необхванати деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система. Регионалните здравни инспекции следят за истинността на представените медицински бележки или други медицински документи.
Координационното звено (център) ще координира работата на ведомствата и системата от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от Област Перник от образователната система.
По време на заседанието беше представен напредъкът в работата на екипите по обхват, за чиято дейност се въвеждат нови изисквания. Очертани бяха и основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
По данни на Регионалното управление по образованието в Перник се запазва трайно тенденцията за намаляване броя на отпадналите ученици.
На територията на област Перник са сформирани 24 екипа за обхват, в състава на които са включени общо 314 представители на училища, детски градини, общини, дирекция „Социално подпомагане” Перник, ОД на МВР Перник и РУО – Перник. От тях 120 са от училища, 69 – от детски градини, 42 – от общини, 39 – от Дирекция „Социално подпомагане”, 34 – от ОД на МВР и 10 – от РУО. Членовете на екипите са посетили 1459 адреса по един или няколко пъти. В резултат от извършените обходи в училищата и детските градини са върнати  137 деца и ученици, в т.ч. в община Перник – 92; в община Радомир – 27; в община Трън – 11; в община Брезник – 4 и в община Ковачевци – един ученик.
dsc_0403
Създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване.
Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.
На 19 септември, в Перник, ще се проведе съвместна среща между Регионалното управление по образованието и директори на училища от областта за продължаващите дейности по Механизма за връщане на отпаднали ученици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *