неделя , 16 декември 2018 г.
Начало / Жълтини / Невролози шокиращо: Всички болести тръгват от гръбнака!

Невролози шокиращо: Всички болести тръгват от гръбнака!

krast-grabnak-bolki

Всяко на­ру­ше­ние на фун­кции­те на нер­вни­те клет­ки се отразява на здра­ве­то. Глав­ният мо­зък кон­тро­ли­ра орга­ните ни. Ве­че свик­нах­ме да каз­ва­ме, че всич­ки бо­лес­ти са от нерви, но Хипократ е твърдял, че причините за заболяванията се крият в гръб­нач­ния стълб.

Учени са прес­мет­нали, че в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм има 120 типа раз­лич­ни клет­ки. В ос­нов­а­та на всичко обаче е нервната клет­ка, за­що­то от нея за­ви­си ра­бо­та­та на всич­ки ос­та­на­ли, съот­вет­но – и на­ше­то здра­ве ка­то цяло. До 1,5 кг нер­вни клет­ки има в глав­ния мо­зък и са­мо 150 г – в гръбначния. Но глав­ният мо­зък е доб­ре за­щи­тен, за­то­ва в 99 на сто от слу­чаи­те ув­реж­да­нето на нер­вни­те клет­ки става име­нно в гръб­нач­ния стълб.

А то­ва оз­на­ча­ва, че почти всички за­бол­ява­ния през жи­во­та ни, ос­вен ин­фек­циоз­ни­те бо­лес­ти и трав­ми­те, са свър­за­ни с ув­реж­да­ния в гръб­нач­ния стълб.
Гръб­нач­ният стълб има доб­ра сис­те­ма на за­щи­та, и то на някол­ко ни­ва: преш­ле­ни, връз­ки и мус­ку­ли. Бла­го­да­ре­ние ела­стич­нос­тта на та­зи сис­те­ма чо­век мо­же да се объ­рне, да се пре­гъ­не, да се свие и т.н. На­шият гръб­на­чен стълб е в със­тоя­ние да из­вър­шва са­мо 3 ви­да дви­же­ния: за­вър­та­ния нал­яво и надя­сно, нак­ло­ни нал­яво и надя­сно и нак­ло­ни напред и на­зад.

Дви­же­ния­та се осъ­щест­вява­т с уси­лие­то на мус­ку­ли­те. В слу­чая го­во­рим за мус­ку­ли­те на гър­ба, кои­то са по­вър­хнос­тни и дъл­бо­ки. Име­нно дъл­бо­ки­те мус­ку­ли осигур­ява­т оса­нка­та на гър­ба. Всич­ки те са раз­лич­ни по дъл­жи­на и то­ва оси­гур­ява гъв­ка­вос­тта на гър­ба. Все­ки ор­ган в на­ше­то тяло е на­то­ва­рен 15-20% от капацитета си. Остана­ло­то е ре­зерв и на та­зи ос­но­ва ра­бо­ти ме­ди­ци­на­та. Чо­век мо­же да жи­вее с еди­н бъб­рек, без част от сто­ма­ха и т.н.

То­ва важи и за преш­ле­ни­те и дис­ко­ве­те. Ако някой напри­мер се спъ­не и пад­не, мус­ку­ли­те при­тис­кат дис­ка между два преш­ле­на и раз­стоя­ние­то меж­ду тях на­мал­ява. То­ва мо­же и да не се от­ра­зи, но от то­зи мо­мент на­та­тък двата преш­ле­на за­поч­ват да се дви­жат ка­то ед­но цяло. Орга­низ­мът жер­тва няка­къв сег­мент от гръб­нач­ния стълб, а чрез не­го от­слаб­ват фун­кции­те на някой ор­ган или сис­те­ма – мо­же да бо­ли коля­нна­та ста­ва, мо­же да бо­ли сър­це­то, но ние още мо­жем да ги пол­зва­ме. В край­на смет­ка мно­го е важ­но да се за­па­зи здрав и ела­сти­че­н гръб­нач­ният ни стълб. Не е нуж­но да се правят спе­циал­ни тре­ни­ров­ки, дос­та­тъч­но е разт­яга­не­то. То­га­ва ще мо­жем лес­но да се об­ръ­ща­ме, да се за­вър­та­ме и нак­лан­яме. На­ше­то здра­ве за­ви­си от то­ва докол­ко гъв­кав е гръб­нач­ният ни стълб.

Съ­щес­тву­ват как­ви ли не ме­то­ди­ки, но ние мо­жем да из­вър­шва­ме са­мо 3 ви­да дви­же­ния: за­вър­та­не надя­сно-нал­яво; нак­ло­ни встра­ни и нак­ло­ни нап­ред. Дру­ги дви­же­ния няма. Всъщ­ност достатъчно е да из­вър­шва­ме две­те дви­же­ния: за­вър­та­ния нал­яво-надя­сно и нак­ло­ни нап­ред-на­зад, казват специалистите. Упражненията оба­че не трябва да се правят рязко. В това се крие об­ясне­ние­то за­що в пла­нин­ски­те райони хо­ра­та жи­веят по-дъл­го вре­ме. На тях там им се нала­га по-чес­то и по-дъл­го да ходят пеш./retro.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *